Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Sobolewie
Z życia Samorządu ...  
  Aktualności
  Władze Samorządu Uczniowskiego
  WYBORY 2017
  Dzień Kolorów
  Ciasteczkowe wróżby andrzejkowe 2017
  MIKOŁAJKI 2017
  BAL KARNAWAŁOWY 2018
  Randka w ciemno 2018
  Dzień Samorządności 2018
  DYSKOTEKI 2017-2018
  WYBORY 2016
  2015
  Wybory 2015
  Dzień Koszuli 2015
  Dzień Samorządności 2010
  Dzień Samorządności 2016
  Dzień Samorządności 2017
  2014
  2013
  Przebrania
  Regulamin
  Zobacz koniecznie ...
  2012
  2010
  Wybory 2010
  2011
  Bal karnawałowy
  Mikołajki 2010
  Andrzejki 2010
  .Walentynki
  Góra Grosza
  2009
  2008
  Wybory 2008
  Andrzejki
  Dzień zielony
  Dzień czarny
  Dzień czerwony
  Kontakt
Regulamin
     REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
           W ZESPOLE SZKÓŁ W SOBOLEWIE
 

PODSTAWA PRAWNA : 
I. Ustawa o systemie oświaty z dn.07.09.1991r.
( z późn. zm.). 
II. Statut Zespołu Szkół w Sobolewie. 

REGULAMIN ZAWIERA : 
I. Postanowienia ogólne. 
II. Organy Samorządu Uczniowskiego. 
III. Tryb przeprowadzania wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego. 
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. 
VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
VII. Przepisy końcowe Samorządu Uczniowskiego. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

Art.1 
W zespole szkół działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
Art.2 
Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów zespołu, tzn. uczniów szkoły podstawowej 
i uczniów klas gimnazjum. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 
Art.3 
Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 
Art.4 
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 
Art.5
Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak : 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami ; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów 
w nauce i zachowaniu ; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań ; 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej ; 
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Art.6 
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony większością głosów przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 
Art.7 
Organami Samorządu są : 
A. Rada Samorządu Uczniowskiego; 
B. Zarząd; 
C. komisje stałe i doraźne. 
Art.8 
Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa 
1 rok. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji. 
Art.9 
Organy samorządu zobowiązane są dwa razy w roku składać sprawozdanie ze swej działalności : 
- przedstawicielom klas na walnym zebraniu ; 
- radzie pedagogicznej. 

A. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art.10
Rada Samorządu Uczniowskiego składa się 
z przedstawicieli samorządów klasowych wszystkich klas IV – VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, 
po dwóch z każdej klasy. 
Art.11 
1. Zebrania rady zwołuje przewodniczący 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w miesiącu. 
2. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 
Art.12
Do kompetencji Rady należy: 
1. uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych 
2. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu; 
3. zatwierdzanie proponowanego przez Przewodniczącego Samorządu, bądź wybieranie składu Zarządu (zastępcy, rzeczników, skarbnika 
i sekretarza); 
4. powoływanie komisji stałych i doraźnych; 
5. wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu; 
6. przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu samorządu uczniowskiego i wyrażanie swojej opinii o pracy zarządu, przewodniczącego 
i komisji ; 
7. uchwalanie składek członkowskich; 
8. uchwalanie budżetu; 
9. wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
10. odwołanie organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań ; 
11. organizowanie referendum w sprawach ważnych dla zespołu szkół. 

B. ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Art. 13 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 8 osób : 
1. przewodniczącego , 
2. zastępcy przewodniczącego , 
3. rzecznika do spraw uczniów szkoły podstawowej , 4. rzecznika do spraw uczniów gimnazjum , 
5. skarbnika , 
6. sekretarza, 
7. dwóch członków. 
Art.14 
Zarząd, oprócz przewodniczącego, wybiera Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu po wyborach Przewodniczącego Samorządu. 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

Art.15 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest wybierany na drodze wyborów tajnych i powszechnych, 
w których uczestniczą wszyscy uczniowie gimnazjum 
i klas IV-VI szkoły podstawowej. 
Art.16 
Do zadań przewodniczącego należy : 
1. reprezentowanie samorządu uczniowskiego wobec Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców ; 
2. kierowanie bieżącą pracą samorządu ; 
3. realizacja programu prac samorządu ; 
4. kierowanie pracami komisji ; 
5. organizowanie współdziałania samorządu uczniowskiego z samorządem klasowym, organizacjami działającymi w szkole ; 
6. przewodniczenie obradom Rady Samorządu, czyli walnemu zebraniu uczniów. 
Art.17 
Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego: 
1. wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji ; 
2. współredagowanie gazetki samorządu.
 Art.18 
Rzecznik do spraw uczniów szkoły podstawowej : 
1. przedstawia problemy młodszych kolegów na forum rady samorządu ; 
2. czuwa i wspomaga klasy młodsze 
w organizowaniu imprez szkolnych.
 Art.19 Rzecznik do spraw młodzieży jako członek rady :
1. reprezentuje razem z przewodniczącym młodzież wobec Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Zespołu Szkół ; 
2. wyznacza w klasach łączników. 
Art.20 Skarbnik samorządu uczniowskiego : 
1. zbiera wpłaty składek członkowskich od skarbników z poszczególnych klas ; 
2. dokonuje zakupu potrzebnych artykułów, np. piśmienniczych, biurowych, nagród w konkursach organizowanych przez samorząd .
 Art.21 
Sekretarz jako członek zarządu ma za zadanie : 
1. prowadzenie dokumentacji samorządu ; 
2. prowadzi, z wybranym zespołem osób, tablicę ogłoszeń i prac samorządu. 

D. KOMISJE STAŁE I DORAŹNE. 

Art.22 
Do zadań komisji należy : 
1. organizowanie działalności, do której komisja została powołana ; 
2.współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej komisji ; 3.rozstrzyganie sporów między uczniami. 

III.TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW  
     PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU 
     UCZNIOWSKIEGO. 

Art.23 
1.Kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu 
i przeprowadzenie kampanii wyborczej. 
2.Kampania wyborcza odbywa się poprzez plakatowanie, mityngi, apele. 
Art.24 
1.Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie 
klas IV- VI szkoły podstawowej i wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2.Wybory odbywają się co roku we wrześniu. 
Art.25 
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana przez Radę Samorządu i składająca się 
z przedstawicieli klas IV-VI szkoły podstawowej 
i I-III gimnazjum, po jednej osobie z każdej klasy. 
Art.26
Do obowiązków komisji wyborczej należy : 1.przyjęcie zgłoszeń kandydatów ; 
2.przygotowanie wyborów ; 
3.przeprowadzenie wyborów ; 
4.obliczanie głosów ; 
5.sporządzenie protokółu ; 
6.ogłoszenie wyników wyborów. 
Art.27 
Wyboru Przewodniczącego Samorządu dokonuje się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim 
w następujący sposób : 
1.Na kartach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie. 
2.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranego kandydata na karcie głosowań. 
3.Karty wrzucane są do urny wyborczej. 
4.Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. 
5.Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jego członkowie. 
6.Wyniki są ogłaszane po sporządzeniu protokółu, najpóźniej następnego dnia po wyborach. 
Art.28
W ciągu 7 dni po wyborach Rada Samorządu zatwierdza proponowany przez Przewodniczącego Samorządu, bądź wybiera swój skład Zarządu (zastępcę, rzeczników, skarbnika i sekretarza). 

IV. DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Art.29 
1. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez samorząd imprez. 
-bilety wstępu na dyskoteki, 
-sprzedaż „Walentynkowych” pocztówek, 
-sprzedaż pączków w „tłustyczwartek” , 
-inne. 
2. Dochody ze środków przekazanych przez sponsorów. 
3. Dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych. 

V.DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

Art.30 
1. Regulamin Samorządu. 
2. Zeszyt protokołów. 
3. Roczne plany pracy. 
4. Rozliczenia finansowe. 

VI.ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

Art.31
1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu. 
2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych. 
3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, konfliktom między uczniami a nauczycielami. 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE. 

Art.32 
Sprawy wymagające współdziałania
dyrektora , 
rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
Art.33
Uc iowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 
Art.34 
 lamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym 
na posiedzeniu Rady Samorządu (walnym zebraniu uczniów). 
Art.34 
Rada Samorządu w toku kadencji, na wniosek uczniów, może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu. 
Art.35 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
   
Reklama  
   
O nas  
  W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie z klas podstawowych i gimnazjalnych.
Opiekun- Zofia Beczek
 
Aktualności  
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie i Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie realizują projekt "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. IV EDYCJA" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Archiwum  
  W akcji Góra Grosza 2012 zebraliśmy 44 261 monet - 970,85 zł.
Uczniowie szkoły podstawowej: 17 233 monety - 424,13 zł
Uczniowie gimnazjum: 27 028 monet - 546,72zł
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!!!!
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (66 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=